Så väljer du rätt CRM-system

I och med teknisk utveckling och global konkurrens är det fler företag som konkurrerar om samma kunder. Produkter och tjänster har blivit mer likvärdiga och för att behålla en kund krävs ett riktigt bra kundbemötande vilket ett bra CRM-system hjälper till med.

En bra kundrelation är grunden i ett framgångsrikt företag och rådet välj rätt CRM är därför viktigt att följa. Många företag fokuserar på att knyta till sig nya kunder och risken är att de befintliga kunderna glöms bort och inte känner sig uppskattade. En kund som känner sig nonchalerad kommer troligen att börja leta efter en annan leverantör.

Välja rätt CRM-system

Första steget vid valet av ett CRM-system är att utgå från vilket behov ditt företag har. Börja med att fundera över vilka processer inom företaget som skulle behöva förbättras och hur de skulle kunna förbättras. I många företag kan det t.ex. finnas ett behov av förbättrad kommunikation mellan sälj- och marknadsavdelning. Tänk igenom hur många användare som kommer att behöva ha tillgång till systemet. Vilken information ska finnas i systemet? Vilken typ av uppföljning från systemet behövs? Finns det andra system som ska integreras med CRM-systemet? Passar ett molnbaserat eller lokalt system bäst? Vilken budget har företaget för ett CRM-system? Det är bra om alla framtida användare har möjlighet att komma med synpunkter och önskemål. Efter att dessa frågor är besvarade kan kontakten tas med olika leverantörer för att diskutera vilken lösning som är bäst.

CRM-system för ökad kundnöjdhet

Många företag fokuserar på att hela tiden jaga nya kunder och glömmer bort att det är mycket enklare att sälja till en befintlig kund som är nöjd med ditt företag. För att en kund ska fortsätta vara nöjd krävs det uppföljning och kontinuerlig kontakt. Flera undersökningar har visat att det är rejält mycket dyrare att lyckas få en ny kund än det är att behålla en befintlig.

CRM är en förkortning för Customer Relationship Managment och handlar med andra ord om hur relationen med kunder hanteras. I ett bra CRM-system kan all information om de olika kunderna samlas på ett och samma ställe. Det sparar tid och systemet kan användas av flera personer på samma företag vilket gör att kundinformationen finns enkelt tillgänglig även om en anställd blir sjuk eller byter arbete.

Genom att ha all information samlad i ett system minskar administrationen i företag vilket leder till att fokus istället kan ligga på kärnverksamheten. I CRM-systemet kan alla kunduppgifter samlas. Här kan även anteckningar föras om när den senaste kontakten med kunden var och vad som togs upp vid det mötet. Se till att hela tiden uppdatera namn, adresser, telefonnummer och mailadresser och ta bort inaktuella uppgifter.

Fördelar med ett bra CRM-system

  • Sparar tid genom att all kundinformation går att hitta på ett ställe.
  • Enkelt att hålla reda på när den senaste kontakten med kunden var.
  • Går att föra anteckningar om kundens specifika önskemål.

Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att ett CRM-system är ett bra hjälpmedel men att det är den sociala kontakten med kunden som är avgörande för lyckade, långsiktiga kundrelationer.